Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 5 : GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 89 : Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha

1.   Féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil shonrach ón gcoiste freagrach arna tarraingt suas i gcomhréir le Riail 46 agus Riail 54:

(a)   vótáil a dhéanamh ar thogra réasúnaithe á iarraidh ar an gComhairle gníomhú de bhun Airteagal 7(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach;

(b)   vótáil a dhéanamh ar thogra á iarraidh ar an gCoimisiún nó ar na Ballstáit togra a thíolacadh de bhun Airteagal 7(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach;

(c)   vótáil a dhéanamh ar thogra á iarraidh ar an gComhairle gníomhú de bhun Airteagal 7(3) nó, ina dhiaidh sin, de bhun Airteagal 7(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

2.   Déanfar aon iarraidh ón gComhairle ar thoiliú maidir le togra arna thíolacadh de bhun Airteagal 7(1) agus (2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, mar aon le haon bharúlacha arna dtíolacadh ag an mBallstát i gceist, a fhógairt don Pharlaimint agus a tharchur chuig an gcoiste freagrach, i gcomhréir le Riail 105. Ach amháin in imthosca práinneacha agus inchosanta, glacfaidh an Pharlaimint a cinneadh ar thogra ón gcoiste freagrach.

3.   I gcomhréir le hAirteagal 354 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, beidh tromlach de dhá thrian de na vótaí a chaitear, agus gurb ionann sin agus tromlach é de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, ag teastáil i gcás cinntí ar thograí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Riail seo a ghlacann an Pharlaimint.

4.   Faoi réir údarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an coiste freagrach tairiscint tionlacain i gcomhair rúin a thíolacadh. Sa tairiscint sin i gcomhair rúin, leagfar amach tuairimí na Parlaiminte ar shárú tromchúiseach ag Ballstát, ar na bearta iomchuí atá le déanamh agus ar athrú nó ar chúlghairm na mbeart sin.

5.   Áiritheoidh an coiste freagrach go gcoimeádtar an Pharlaimint go hiomlán ar an eolas agus, más gá, go n-iarrtar a cuid tuairimí maidir leis na bearta iardain go léir a bhaineann lena toiliú arna thabhairt de bhun mhír 3. Iarrfar ar an gComhairle achoimre a thabhairt ar fhorbairtí de réir mar is cuí. Ar thogra ón gcoiste freagrach, arna tharraingt suas le húdarú ó Chomhdháil na nUachtarán, féadfaidh an Pharlaimint moltaí a bheidh le cur faoi bhráid na Comhairle a ghlacadh.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil