Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 89 : Schending van de fundamentele beginselen en waarden door een lidstaat

1.   Op basis van een overeenkomstig de artikelen 46 en 54 opgesteld specifiek verslag van de bevoegde commissie kan het Parlement:

(a)   stemmen over een met redenen omkleed voorstel waarin de Raad wordt verzocht om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie op te treden;

(b)   stemmen over een voorstel waarin de Commissie of de lidstaten wordt verzocht om overeenkomstig artikel 7, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie een voorstel in te dienen;

(c)   stemmen over een voorstel waarin de Raad wordt verzocht om overeenkomstig artikel 7, lid 3, dan wel naderhand overeenkomstig artikel 7, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie op te treden.

2.   Elk verzoek van de Raad om goedkeuring van een krachtens artikel 7, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie ingediend voorstel wordt samen met de door de betrokken lidstaat ingediende opmerkingen aan het Parlement meegedeeld en overeenkomstig artikel 105 naar de bevoegde commissie verwezen. Het Parlement besluit op voorstel van de bevoegde commissie, behalve in dringende en gerechtvaardigde omstandigheden.

3.   Overeenkomstig artikel 354 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vereist de goedkeuring door het Parlement van besluiten over de in de leden 1 en 2 van onderhavig artikel bedoelde voorstellen een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen die de meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt.

4.   Mits de Conferentie van voorzitters daar toestemming voor geeft, kan de bevoegde commissie een begeleidende ontwerpresolutie indienen. In deze ontwerpresolutie wordt het standpunt van het Parlement inzake een ernstige schending door een lidstaat, inzake te nemen passende maatregelen en inzake wijziging of intrekking van die maatregelen uiteengezet.

5.   De bevoegde commissie ziet erop toe dat het Parlement volledig op de hoogte wordt gehouden van en zo nodig wordt geraadpleegd over alle vervolgmaatregelen naar aanleiding van zijn overeenkomstig lid 3 verleende goedkeuring. De Raad wordt verzocht eventuele ontwikkelingen toe te lichten. Aan de hand van een met toestemming van de Conferentie van voorzitters te formuleren voorstel van de bevoegde commissie kan het Parlement aanbevelingen aan de Raad aannemen.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling