Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 5 : SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 89 : Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad i wartości

1.   Na podstawie specjalnego sprawozdania właściwej komisji opracowanego zgodnie z art. 46 i 54 Parlament może:

(a)   poddać pod głosowanie uzasadniony wniosek wzywający Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej;

(b)   poddać pod głosowanie wniosek wzywający Komisję lub państwa członkowskie do przedstawienia wniosku zgodnie z art. 7 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;

(c)   poddać pod głosowanie wniosek wzywający Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 3 lub, następnie, z art. 7 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

2.   Każdy wniosek Rady o wyrażenie zgody dotyczącej wniosku przedłożonego zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej jest ogłaszany na posiedzeniu pelnarnym, wraz z uwagami przekazanymi przez zainteresowane państwo członkowskie, i kierowany do właściwej komisji zgodnie z art. 105. Z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych przypadków, Parlament podejmuje decyzję na podstawie propozycji właściwej komisji.

3.   Zgodnie z art. 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyjęcie przez Parlament decyzji dotyczących wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu.

4.   Z zastrzeżeniem zgody Konferencji Przewodniczących właściwa komisja może przedłożyć projekt rezolucji towarzyszącej. Projekt ten wyraża opinię Parlamentu co do poważnego naruszenia zasad podstawowych przez państwo członkowskie, środków, jakie należy przyjąć, oraz zmiany lub uchylenia tych środków.

5.   Właściwa komisja czuwa nad tym, aby Parlament był wyczerpująco informowany oraz, jeżeli to konieczne, aby wydał opinię co do wszystkich dalszych decyzji podejmowanych po udzieleniu zgody na podstawie ust. 3. Rada jest proszona o przekazywanie informacji na temat rozwoju sytuacji. Na podstawie sporządzonej za zgodą Konferencji Przewodniczących propozycji właściwej komisji Parlament może przyjąć zalecenia dla Rady.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna