Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 90 : Zloženie Parlamentu

Parlament môže na základe správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkom 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článkami 46 a 54 tohto rokovacieho poriadku v dostatočnom predstihu pred koncom volebného obdobia predložiť návrh na zmenu svojho zloženia. Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Parlamentu, Parlament preskúma v súlade s článkom 105 tohto rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne oznámenie