Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
5. PEATÜKK : KONSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED

Artikkel 91 : Liikmesriikide tõhustatud koostöö

1.   President edastab taotlused liikmesriikide tõhustatud koostöö sisseseadmiseks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 20 läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kohaldatakse kodukorra artiklit 105.

2.   Vastutav komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu lepingu artiklis 20 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 326–334 sätestatud nõuded on täidetud.

3.   Õigusakti ettepanekule, mis esitatakse tõhustatud koostöö raames pärast selle sisseseadmist, kohaldatakse sama menetluskorda, mida kohaldatakse siis, kui tõhustatud koostööd sisse seatud ei ole. Kohaldatakse artiklit 48.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave