Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 6 : TALOUSARVIOMENETTELYT

95 artikla : Talousarviomenettelyn sovittelu

1.   Puhemies kutsuu sovittelukomitean koolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Talousarviomenettelyn sovittelukomitean kokouksissa parlamenttia edustavan valtuuskunnan jäsenten määrä on yhtä suuri kuin neuvoston valtuuskunnan jäsenten määrä.

3.   Poliittiset ryhmät nimittävät valtuuskunnan jäsenet vuosittain ennen kuin parlamentti äänestää neuvoston kannasta mieluiten talousarvioasioista vastaavan valiokunnan ja muiden valiokuntien, joita asia koskee, jäsenten keskuudesta. Parlamentin puhemies johtaa valtuuskuntaa. Puhemies voi siirtää tehtävän varapuhemiehelle, jolla on kokemusta talousarviokysymyksistä, tai talousarvioasioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle.

4.   Sovelletaan 77 artiklan 2, 4, 5, 7 ja 8 kohtaa.

5.   Jos sovittelukomiteassa päästään sopimukseen yhteisestä tekstistä, asia otetaan sen täysistunnon esityslistalle, joka pidetään 14 päivän kuluessa päivästä, jona sopimukseen päästiin. Yhteinen teksti on kaikkien jäsenten saatavilla. Sovelletaan 78 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

6.   Yhteisestä tekstistä kokonaisuudessaan äänestetään vain kerran. Äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan. Yhteinen teksti katsotaan hyväksytyksi, ellei parlamentin jäsenten enemmistö hylkää sitä.

7.   Jos parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, mutta neuvosto hylkää sen, asiasta vastaava valiokunta voi jättää käsiteltäväksi kaikki parlamentin tarkistukset neuvoston kantaan tai osan niistä kyseisten tarkistusten vahvistamista varten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 7 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Vahvistamista koskeva äänestys otetaan sen täysistunnon esityslistalle, joka pidetään 14 päivän kuluessa päivästä, jona neuvosto ilmoitti hylkäävänsä yhteisen tekstin.

Tarkistukset katsotaan vahvistetuiksi, jos ne hyväksytään parlamentin jäsenten ja annettujen äänten kolmen viidesosan enemmistöllä.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus