Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
8 SKYRIUS : PRITARIMO PROCEDŪRA

105 straipsnis : Pritarimo procedūra

1.   Kai Parlamento prašoma duoti pritarimą siūlomam teisiškai privalomam aktui, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti.

Į rekomendaciją įtraukiamos nurodomosios dalys, bet neįtraukiamos konstatuojamosios dalys. Pakeitimai komitete yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

Prie rekomendacijos gali būti pridedama trumpa aiškinamoji dalis. Už tą aiškinamąją dalį atsakingas tik pranešėjas ir dėl jos nebalsuojama. Mutatis mutandis taikoma 55 straipsnio 2 dalis.

2.   Atsakingas komitetas, jei reikia, gali taip pat pateikti pasiūlymą dėl ne teisėkūros rezoliucijos, kuriame būtų nurodomos priežastys, kodėl Parlamentas turėtų duoti pritarimą arba atsisakyti duoti pritarimą, ir, jei reikia, pateikiamos rekomendacijos dėl siūlomo akto įgyvendinimo.

3.   Atsakingas komitetas, nepagrįstai nedelsdamas, išnagrinėja prašymą pritarti. Jei atsakingas komitetas nepriėmė savo rekomendacijos per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai į jį kreiptasi su prašymu dėl pritarimo, Pirmininkų sueiga gali arba įtraukti šį klausimą į darbotvarkę svarstyti kitoje mėnesinėje sesijoje, arba, tinkamai pagrįstais atvejais, gali pratęsti šešių mėnesių laikotarpį.

4.   Dėl siūlomo akto Parlamentas sprendžia vienu balsavimu dėl pritarimo – nesvarbu, ar atsakingo komiteto rekomendacijoje siūloma šį aktą priimti ar atmesti – ir dėl šio teisės akto negali būti teikiami jokie pakeitimai. Neužtikrinus reikiamos daugumos, siūlomas aktas laikomas atmestu.

5.   Kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl siūlomo akto, atsakingas komitetas gali bet kuriuo metu pateikti Parlamentui preliminarų pranešimą, kuris apimtų pasiūlymą dėl rezoliucijos su rekomendacijomis, kaip keisti ar įgyvendinti siūlomą aktą.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinis pranešimas