Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
8. NODAĻA : PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA

105. pants : Piekrišanas procedūra

1.   Ja Parlamentu lūdz dot piekrišanu juridiski saistošam aktam, atbildīgā komiteja iesniedz Parlamentam ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu.

Ieteikumā ir atsauces, bet tajā nav apsvērumu. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Ieteikumam var pievienot īsu paskaidrojumu. Par minēto paskaidrojum pilnībā ir atbildīgs referents un par to nebalso. Pēc analoģijas piemēro 55. panta 2. punktu.

2.   Vajadzības gadījumā atbildīgā komiteja var iesniegt arī ziņojumu, kurā iekļauts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums, kurā izklāstīti iemesli tam, kāpēc Parlamentam būtu jādod vai jāatsaka piekrišana, un attiecīgā gadījumā sniegti ieteikumi attiecībā uz ierosinātā akta īstenošanu.

3.   Atbildīgā komiteja pieprasījumu dot piekrišanu izskata bez liekas kavēšanās. Ja atbildīgā komiteja sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tai ir nodots pieprasījums dot piekrišanu, nav pieņēmusi ieteikumu, Priekšsēdētāju konference var vai nu iekļaut jautājumu izskatīšanai nākamās sesijas darba kārtībā, vai pienācīgi pamatotos gadījumos nolemt pagarināt sešu mēnešu termiņu.

4.   Parlaments lēmumu par ierosināto aktu pieņem ar vienu balsojumu par piekrišanu neatkarīgi no tā, vai atbildīgās komitejas ieteikums ir apstiprināt vai noraidīt aktu, un iesniegt grozījumus nav iespējams. Ja vajadzīgais vairākums netiek iegūts, uzskata, ka ierosinātais akts ir noraidīts.

5.   Ja ir vajadzīga Parlamenta piekrišana, atbildīgā komiteja jebkurā laikā var iesniegt Parlamentam starpposma ziņojumu kopā ar rezolūcijas priekšlikumu, kurā ir ieteikumi par ierosinātā akta grozīšanu vai īstenošanu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums