Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 106 : Διαδικασία γνωμοδότησης σχετικά με παρεκκλίσεις από την υιοθέτηση του ευρώ

1.   Το Κοινοβούλιο, όταν καλείται να δώσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο έκθεση με την οποία εισηγείται την έγκριση ή την απόρριψη της προτεινόμενης πράξης, βάσει της οποίας αποφαίνεται το Κοινοβούλιο.

2.   Το Κοινοβούλιο ψηφίζει στη συνέχεια με μία μοναδική ψηφοφορία επί της προτεινόμενης πράξης, επί της οποίας δεν επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου