Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 9 : ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 109 : Кодификация

1.   Когато Парламентът е сезиран с предложение за кодификация на законодателството на Съюза, предложението се изпраща за разглеждане на комисията, компетентна по правните въпроси. Последната разглежда предложението в съответствие с условията, договорени на междуинституционално равнище (1), за да се увери, че то представлява обикновена кодификация, без промени по същество.

2.   Комисията, която е била компетентна за актовете, които са предмет на кодификацията, може, по собствено искане или по искане на комисията, компетентна по правните въпроси, да бъде сезирана за становище относно целесъобразността на кодификацията.

3.   Не се допускат изменения на текста на предложението.

Въпреки това по искане на докладчика председателят на комисията, компетентна по правните въпроси, може да предложи за нейното одобрение технически адаптации, при условие че тези адаптации са необходими, за да се осигури съответствието на предложението с правилата за кодификация, и че те не внасят промени по същество в предложението.

4.   Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до промени по същество на законодателството на Съюза, тя го внася за одобрение от Парламента.

Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до промяна по същество, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението.

И в двата случая Парламентът взема решение с единно гласуване без изменения и разискване.

(1) Междуинституционално споразумение от 20 декември 1994 г., Ускорен метод на работа за официалната кодификация на законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация