Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 10 : ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 111 : Делегирани актове

1.   Когато Комисията изпрати на Парламента делегиран акт, председателят го отнася за разглеждане до комисията, компетентна за основния законодателен акт, която може да реши да определи един от своите членове за разглеждането на един или няколко делегирани акта.

2.   По време на месечната сесия след получаването на делегирания акт председателят обявява пред Парламента датата на получаването му на всички официални езици и срока за представяне на възражения. Този срок започва да тече от датата на получаване.

Обявлението се публикува в протокола от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

3.   В съответствие с разпоредбите на основния законодателен акт и ако счита за целесъобразно, компетентната комисия може, след като се консултира с други заинтересовани комисии, да внесе мотивирано предложение за резолюция, с което се представят възражения срещу делегирания акт. Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът, посочен в параграф 5, компетентната комисия не е внесла предложение за резолюция, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия.

4.   Във всяко предложение за резолюция, внесено в съответствие с параграф 3, се посочват мотивите за представяне на възражения от Парламента, като то може също да съдържа искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид препоръките на Парламента.

5.   Парламентът одобрява тази резолюция в срока, предвиден в основния законодателен акт, в съответствие с член 290, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с мнозинството от всички свои членове.

Когато компетентната комисия прецени, че в съответствие с разпоредбите на основния законодателен акт е целесъобразно удължаване на срока за представяне на възражения срещу делегирания акт, нейният председател информира за това Съвета и Комисията от името на Парламента.

6.   Ако компетентната комисия препоръча Парламентът да обяви, преди изтичане на срока, предвиден в основния законодателен акт, че не възразява срещу делегирания акт:

-   компетентната комисия информира председателя на Съвета на председателите на комисии с писмо, в което се посочват основанията, и внася препоръка във връзка с това;

-   ако по време на следващото заседание на Съвета на председателите на комисии или, при неотложни случаи — посредством писмена процедура, не бъдат представени възражения, неговият председател информира за това председателя на Парламента, който съобщава това на пленарното заседание в най-кратки срокове;

-   ако в срок от 24 часа след обявяването в Парламента политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, възразят на препоръката, последната се поставя на гласуване;

-   ако в същия срок не са представени възражения, предложената препоръка се счита за приета;

-   приемането на такава препоръка прави недопустимо всяко следващо предложение за възражение по делегирания акт.

7.   Компетентната комисия може, в съответствие с разпоредбите на основния законодателен акт, да представи в Парламента предложение за резолюция за оттегляне, изцяло или отчасти, на посоченото делегиране на правомощия или за възражение срещу мълчаливото продължаване на посоченото делегиране на правомощия.

В съответствие с член 290, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз за вземането на решение за оттегляне на делегирането на правомощия са необходими гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.

8.   Председателят на Парламента информира Съвета и Комисията за позициите, приети в съответствие с настоящия член.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация