Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 10 : DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 111 : Delegerede retsakter

1.   Når Kommissionen fremsender en delegeret retsakt til Parlamentet, henviser formanden den til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere delegerede retsakter.

2.   Formanden meddeler under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen, Parlamentet datoen for modtagelsen af den delegerede retsakt på samtlige officielle sprog og det tidsrum inden for hvilket, der kan fremsættes indsigelser. Dette tidsrum begynder på datoen for modtagelsen.

Meddelelsen offentliggøres i protokollen fra det pågældende møde med angivelse af det kompetente udvalg.

3.   Det  kompetente  udvalg  kan  under  overholdelse  af  bestemmelserne  i  basisretsakten forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, og efter høring af alle andre berørte udvalg. Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et sådant beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

4.   I et beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 3 anføres grundene til Parlamentets indsigelse, og det kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets henstillinger.

5.   Parlamentet vedtager et sådant beslutningsforslag inden for den i basisretsakten fastsatte frist og i overensstemmelse med artikel 290, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med et flertal af sine medlemmer.

Såfremt fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt efter det kompetente udvalgs opfattelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i basisretsakten bør forlænges, meddeler formanden for det kompetente udvalg dette til Rådet og Kommissionen på Parlamentets vegne.

6.   Såfremt det kompetente udvalg inden udløbet af den i basisretsakten fastsatte frist henstiller, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt:

-   underretter det kompetente udvalg formanden for Udvalgsformandskonferencen herom i en begrundet skrivelse og indgiver en henstilling i overensstemmelse hermed

-   orienterer dets formand, såfremt der ikke gøres indsigelse på det efterfølgende møde i Udvalgsformandskonferencen eller, i tilfælde af uopsættelighed, ved en skriftlig procedure, Parlamentets formand, der ved førstkommende lejlighed underretter Parlamentet

-   sættes  henstillingen  under  afstemning,  hvis  en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på et plenarmøde gør indsigelse mod den

-   anses henstillingen for vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod den inden for den samme frist

-   medfører vedtagelsen af en sådan henstilling, at senere forslag om indsigelse mod den delegerede retsakt må afvises.

7.   Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten tage initiativ til at forelægge Parlamentet et forslag til beslutning, hvori delegation af beføjelser i medfør af denne retsakt helt eller delvist tilbagekaldes, eller hvori det modsætter sig en stiltiende forlængelse af delegationen af beføjelser.

En afgørelse om at tilbagekalde delegationen af beføjelser kræver i henhold til artikel 290, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af Parlamentets medlemmers stemmer.

8.   Formanden underretter Rådet og Kommissionen om de beslutninger, der træffes i medfør af denne artikel.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse