Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111 : Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.   Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ο Πρόεδρος την διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από τα μέλη της για την εξέταση μίας ή περισσοτέρων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

2.   Κατά την περίοδο συνόδου που ακολουθεί την παραλαβή της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο την ημερομηνία παραλαβής της σε όλες τις επίσημες γλώσσες, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης, μαζί με την επωνυμία της αρμόδιας επιτροπής.

3.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθετικής πράξης και, εάν το κρίνει σκόπιμο, μετά από διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση ψηφίσματος, με την οποία να εκφράζει την αντίρρησή της προς την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Εάν, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου η Τετάρτη της οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη και η πιο κοντινή της ημέρας λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 5, η αρμόδια επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση ψηφίσματος, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα ούτως ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της προαναφερόμενης περιόδου συνόδου.

4.   Σε κάθε πρόταση ψηφίσματος που κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δηλώνονται οι λόγοι της αντίρρησης του Κοινοβουλίου και μπορεί να περιέχεται αίτημα, με το οποίο να ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του Κοινοβουλίου.

5.   Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τέτοια πρόταση ψηφίσματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική νομοθετική πράξη και, σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι είναι σκόπιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθετικής πράξης, να παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων όσον αφορά την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής ενημερώνει σχετικά, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

6.   Αν η αρμόδια επιτροπή συνιστά να δηλώσει το Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική νομοθετική πράξη, ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη:

-   η αρμόδια επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών με αιτιολογημένη επιστολή και υποβάλλει σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή·

-   στην περίπτωση που δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών είτε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω γραπτής διαδικασίας, ο πρόεδρός της ειδοποιεί σχετικά τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος ενημερώνει την Ολομέλεια το συντομότερο δυνατό·

-   εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αντιταχθούν στη σύσταση, η σύσταση τίθεται σε ψηφοφορία·

-   εάν, εντός της ίδιας προθεσμίας, δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση, η προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί·

-   η έγκριση παρόμοιας σύστασης καθιστά απαράδεκτη κάθε μεταγενέστερη διατύπωση αντίρρησης σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

7.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής νομοθετικής πράξης, να αναλάβει την πρωτοβουλία να υποβάλει στο Κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος για την ανάκληση, εν όλω ή εν μέρει, της εξουσιοδότησης ή για να εκφράσει την αντίρρησή του στη σιωπηρή παράταση της εν λόγω εξουσιοδότησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόφαση ανάκλησης της εξουσιοδότησης απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

8.   Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις θέσεις που ελήφθησαν με βάση το παρόν άρθρο.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου