Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 10 : GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Riail 111 : Gníomhartha tarmligthe

1.   I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe a chur ar aghaidh chuig an bParlaimint, déanfaidh an tUachtarán é a tharchur chuig an gcoiste atá freagrach as an ngníomh reachtach bunúsach, agus féadfaidh an coiste sin a chinneadh duine dá chomhaltaí a ainmniú chun gníomh tarmligthe amháin nó níos mó a bhreithniú.

2.   Le linn an pháirtseisiúin tar éis an gníomh tarmligthe a fháil, fógróidh an tUachtarán don Pharlaimint an dáta a bhfuarthas an gníomh tarmligthe sin sna teangacha oifigiúla uile agus an tréimhse ar lena linn a fhéadfar agóidí a ardú. Tosóidh an tréimhse i dtrácht ar an dáta a bhfaighfear an gníomh tarmligthe.

Déanfar an fhógairt, mar aon le hainm an choiste fhreagraigh, a fhoilsiú i miontuairiscí an tsuí.

3.   I gcomhréir le forálacha an ghnímh reachtaigh bhunúsaigh agus – má mheasann an coiste freagrach gur cuí déanamh amhlaidh – i ndiaidh dul i gcomhairle le haon choistí lena mbaineann, féadfaidh an coiste freagrach tairiscint réasúnaithe i gcomhair rúin a chur síos lena ndéantar an gníomh tarmligthe a agóid. Más rud é, 10 lá oibre roimh thús an pháirtseisiúin a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh lá éagtha an sprioc-ama dá dtagraítear i mír 5, nach bhfuil tairiscint i gcomhair rún den sórt sin curtha síos ag an gcoiste freagrach, féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar an ábhar lena chur ar an gclár oibre don pháirtseisiún dá dtagraítear thuas.

4.   Luafar in aon tairiscint i gcomhair rúin a chuirtear síos i gcomhréir le mír 3 na cúiseanna atá le hagóidí na Parlaiminte agus féadfar a ionchorprú inti iarraidh ar an gCoimisiún gníomh tarmligthe nua a chur isteach a chuirfeadh moltaí na Parlaiminte san áireamh.

5.   Déanfaidh an Pharlaimint tairiscint den sórt sin, faoin sprioc-am a leagtar síos sa ghníomh reachtach bunúsach agus, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 290(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a fhormheas le tromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint.

I gcás ina measann an coiste freagrach gur cuí an sprioc-am a bhaineann le hagóidí a ardú in aghaidh an ghnímh tharmligthe i gcomhréir le forálacha an ghnímh reachtaigh bhunúsaigh, tabharfaidh Cathaoirleach an choiste fógra don Chomhairle agus don Choimisiún, thar ceann na Parlaiminte, faoin bhfadú sin.

6.   Má mholann an coiste freagrach, roimh dhul in éag don sprioc-am a leagtar amach sa ghníomh reachtach bunúsach, gur chóir don Pharlaimint a dhearbhú nach bhfuil aon agóidí aici in aghaidh an ghnímh tharmligthe:

-   cuirfidh an coiste freagrach an méid sin in iúl do Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí trí bhíthin litreach ina leagfar amach a chúiseanna leis sin agus cuirfidh sé moladh síos chuige sin;

-   mura ndéanfar agóidí a ardú ag an gcéad chruinniú eile de Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí, nó mura ndéanfar agóidí a ardú trí nós imeachta i scríbhinn, ar fhorais phráinne, cuirfidh Cathaoirleach an chomhlachta é sin in iúl d’Uachtarán na Parlaiminte, agus déanfaidh sé, ar a sheal, é sin a chur in iúl don suí iomlánach chomh luath agus is féidir;

-   más rud é, laistigh de 24 huaire an chloig tar éis na fógartha sa Pharlaimint, go gcuireann grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad in aghaidh an mholta, déanfar vótáil ar an moladh sin;

-   más rud é, laistigh den tréimhse chéanna, nach n-ardófar aon agóidí, measfar an moladh beartaithe a bheith formheasta;

-   le glacadh moladh den sórt sin fágfar neamh-inghlactha aon togra ina dhiaidh sin a dhéanfaidh an gníomh tarmligthe a agóid.

7.   Féadfaidh an coiste freagrach, i gcomhréir le forálacha an ghnímh reachtaigh bhunúsaigh, tairiscint i gcomhair rúin a chur faoi bhráid na Parlaiminte a dhéanfaidh tarmligean na gcumhachtaí sin a chúlghairm, go hiomlán nó go páirteach, nó a chuirfidh in aghaidh fadú intuigthe ar tharmligean na gcumhachtaí sin.

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 290(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, beidh vótaí thromlach na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint riachtanach i gcomhair cinneadh chun tarmligean na gcumhachtaí a chúlghairm.

8.   Cuirfidh an tUachtarán in iúl don Chomhairle agus don Choimisiún na seasaimh a ghlactar faoin Riail seo.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil