Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
10. FEJEZET : FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

111. cikk : Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

1.   Amennyiben a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust továbbít a Parlamentnek, az Elnök az aktust az alapul szolgáló jogalkotási aktus tekintetében illetékes bizottsághoz utalja, amely egy tagja kijelöléséről határozhat egy vagy több felhatalmazáson alapuló jogi aktus vizsgálata céljából.

2.   A beérkezést követő plenáris ülésen az Elnök bejelenti a Parlamentben, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus mely napon érkezett meg valamennyi hivatalos nyelven, valamint tájékoztatást nyújt a kifogásemelés határidejéről. Az említett határidőt a beérkezés napjától kell számítani.

A bejelentést az illetékes bizottság nevével együtt az ülésről készült jegyzőkönyvben közzé kell tenni.

3.   Az illetékes bizottság az alapul szolgáló jogalkotási aktus rendelkezéseivel összhangban és – amennyiben azt megfelelőnek ítéli meg – bármely egyéb érintett bizottsággal való konzultációt követően indokolással ellátott, a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogást tartalmazó állásfoglalási indítványt nyújthat be a Parlamentnek. Amennyiben az illetékes bizottság nem nyújtott be ilyen állásfoglalási indítványt azon plenáris ülés kezdete előtt 10 munkanappal, amelynek szerdai napja az (5) bekezdésben említett határidő lejártának napja elé és ahhoz a naphoz a legközelebb esik, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a kérdésről állásfoglalási indítványt nyújthat be, hogy azt vegyék fel a fent említett plenáris ülés napirendjére.

4.   A (3) bekezdés alapján előterjesztett állásfoglalási indítványban ki kell térni a Parlament kifogásainak indokaira, továbbá az indítványban fel lehet kérni a Bizottságot arra, hogy nyújtson be új, a Parlament által megfogalmazott ajánlásokat figyelembe vevő felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

5.   Parlament az alapul szolgáló jogalkotási aktusban meghatározott határidőn belül és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban, az összes képviselő többségével hagyja jóvá az említett indítványt.

Amennyiben az illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy az alapul szolgáló jogalkotási aktus rendelkezéseivel összhangban indokolt meghosszabbítani a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásemelés határidejét, az illetékes bizottság elnöke a határidő meghosszabbításáról a Parlament nevében értesíti a Tanácsot és a Bizottságot.

6.   Amennyiben az illetékes bizottság azt ajánlja, hogy a Parlament – az alapul szolgáló jogalkotási aktusban meghatározott határidő lejárta előtt – nyilatkozzon arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben nem kíván kifogást emelni:

-   az illetékes bizottság erről indokolással ellátott levélben tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökét, valamint ilyen értelmű ajánlást nyújt be;

-   amennyiben sem a Bizottsági Elnökök Értekezletének soron következő ülésén, sem – sürgősség esetén – írásbeli eljárás útján nem emelnek kifogást, akkor a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke értesíti erről a Parlament elnökét, aki a plenáris ülést erről a legrövidebb időn belül tájékoztatja;

-   amennyiben a plenáris ülésen történő bejelentést követő huszonnégy órán belül egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kifogást emel az ajánlás ellen, akkor az utóbbiról szavazást kell tartani;

-   amennyiben ugyanezen határidőn belül nem érkezik kifogás, a javasolt ajánlást elfogadottnak kell tekinteni;

-   az ilyen ajánlás elfogadását követően a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás emelésére irányuló indítvány nem fogadható el.

7.   Az illetékes bizottság – az alapul szolgáló jogalkotási aktus rendelkezéseinek tiszteletben tartásával – saját kezdeményezéséből benyújthat olyan állásfoglalási indítványt a Parlamentnek, amelynek célja a felhatalmazás teljes vagy részbeni visszavonása, vagy a felhatalmazás hallgatólagos meghosszabbítása ellen kifogás emelése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a felhatalmazás visszavonásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.

8.   Az Elnök tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az e cikk értelmében elfogadott álláspontokról.

Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat