Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
10. NODAĻA : DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

111. pants : Deleģētie akti

1.   Ja Komisija iesniedz Parlamentam deleģētu aktu, Parlamenta priekšsēdētājs to nodod komitejai, kas ir atbildīga par leģislatīvo aktu, un tā var nolemt viena vai vairāku deleģēto aktu izskatīšanu uzticēt kādam no saviem locekļiem.

2.   Nākamajā sesijā pēc deleģētā akta saņemšanas Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo datumu, kurā deleģētais akts saņemts visās oficiālajās valodās, un termiņu, kurā var izteikt iebildumus. Minēto termiņu sāk skaitīt no deleģētā akta saņemšanas datuma.

Paziņojumu publicē sēdes protokolā, norādot atbildīgās komitejas nosaukumu.

3.   Atbildīgā komiteja, ievērojot leģislatīvā akta noteikumus un — ja tā to uzskata par vajadzīgu — pēc apspriešanās ar visām citām attiecīgajām komitejām var iesniegt Parlamentam argumentētu rezolūcijas priekšlikumu, kurā izteikti iebildumi pret deleģēto aktu. Ja 10 darbdienas pirms tās sesijas sākuma, kuras trešdiena ir pirms dienas, kad beidzas 5. punktā minētais termiņš, un ir vistuvāk šai dienai, atbildīgā komiteja nav iesniegusi šādu rezolūcijas priekšlikumu, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par šo jautājumu iekļaušanai iepriekš minētās sesijas darba kārtībā.

4.   Ikvienā rezolūcijas priekšlikumā, kas iesniegts saskaņā ar 3. punktu, izklāsta Parlamenta iebildumu iemeslus, un tajā var iekļaut prasību Komisijai, aicinot to iesniegt jaunu deleģēto aktu, kurā ir ņemti vērā Parlamenta ieteikumi.

5.   Šādu rezolūcijas priekšlikumu Parlaments apstiprina leģislatīvajā aktā paredzētajā termiņā saskaņā ar Līguma  par  Eiropas  Savienības  darbību  290. panta  2. punkta otro daļu —  ar  Parlamenta deputātu balsu vairākumu.

Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka saskaņā ar leģislatīvā akta noteikumiem ir nepieciešams pagarināt termiņu, kurā var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs Parlamenta vārdā par šādu pagarinājumu informē Padomi un Komisiju.

6.   Ja atbildīgā komiteja iesaka Parlamentam pirms leģislatīvā aktā paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,

-   atbildīgā komiteja ar argumentētu vēstuli par to informē Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāju un sniedz ieteikumu šajā sakarā;

-   ja nākamajā Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmē vai steidzamos gadījumos — ar rakstiskas procedūras palīdzību iebildumi nav izteikti, tās priekšsēdētājs par to paziņo Parlamenta priekšsēdētājam, kas savukārt plenārsēdē iespējami drīz informē deputātus;

-   ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas plenārsēdē kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, iebilst pret ieteikumu, par to balso;

-   ja tajā pašā termiņā iebildumi nav izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par apstiprinātu;

-   kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus pret deleģēto aktu nav pieņemami.

7.   Atbildīgā  komiteja,  ievērojot  leģislatīvā  akta  noteikumus,  var  iesniegt  Parlamentam rezolūcijas priekšlikumu, ar kuru pilnībā vai daļēji atsauc minētajā aktā paredzēto pilnvaru deleģējumu vai iebilst pret minētā pilnvaru deleģējuma termiņa automātisku pagarināšanu.

Saskaņā  ar  Līguma  par  Eiropas  Savienības  darbību  290. panta  2. punkta otro daļu  par  lēmumu  atsaukt pilnvaru deleģējumu jānobalso Parlamenta deputātu vairākumam.

8.   Parlamenta priekšsēdētājs informē Padomi un Komisiju par nostājām, kas pieņemtas saskaņā ar šo pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums