Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 10 : DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 111 : Delegerade akter

1.   När kommissionen översänder en delegerad akt till parlamentet, ska talmannen hänvisa den till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott får besluta att utse en av sina ledamöter att behandla en eller flera delegerade akter.

2.   Under den sammanträdesperiod som följer på mottagandet ska talmannen inför parlamentet tillkännage det datum då den delegerade akten mottagits på alla officiella språk och tidsfristen för eventuella invändningar. Tidsfristen ska börja löpa från det datum då akten mottogs.

Tillkännagivandet ska tillsammans med namnet på ansvarigt utskott offentliggöras i sammanträdesprotokollet.

3.   Det ansvariga utskottet får, inom ramen för bestämmelserna i den grundläggande rättsakten och, om det anser det vara lämpligt, efter att ha hört andra berörda utskott, förelägga parlamentet ett motiverat resolutionsförslag om invändning mot den delegerade akten. Om det ansvariga utskottet inte lagt fram något sådant resolutionsförslag tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då den tidsfrist som avses i punkt 5 löper ut, får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag i ämnet och få det uppfört på föredragningslistan för den ovannämnda sammanträdesperioden.

4.   I varje resolutionsförslag som läggs fram i enlighet med punkt 3 ska skälen till parlamentets invändningar anges, och det får också innehålla en begäran till kommissionen om att lägga fram en ny delegerad akt med hänsyn tagen till parlamentets rekommendationer.

5.   Parlamentet ska godkänna ett sådant förslag inom den tidsfrist som anges i den grundläggande rättsakten och, i enlighet med artikel 290.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med en majoritet av sina ledamöter.

Om det ansvariga utskottet anser det lämpligt att i enlighet med bestämmelserna i den grundläggande rättsakten förlänga tidsfristen för invändningar mot den delegerade akten ska det ansvariga utskottets ordförande på parlamentets vägnar informera rådet och kommissionen om detta.

6.   Om det ansvariga utskottet rekommenderar att parlamentet, före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i den grundläggande rättsakten, ska tillkännage att det inte invänder mot den delegerade akten gäller följande:

-   Det ansvariga utskottet ska informera utskottsordförandekonferensens ordförande genom en motiverad skrivelse och lägga fram en rekommendation om detta.

-   Om ingen invändning görs antingen under utskottsordförandekonferensens nästföljande sammanträde eller, i brådskande fall, skriftligen, ska dess ordförande informera talmannen om detta, och talmannen ska i sin tur informera ledamöterna i kammaren så snart som möjligt.

-   Om en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationen inom 24 timmar efter tillkännagivandet i parlamentet ska rekommendationen tas upp till omröstning.

-   Om det under denna tidsfrist inte görs någon invändning ska den föreslagna rekommendationen anses godkänd.

-   Antagandet av en sådan rekommendation innebär att alla ytterligare förslag till invändningar mot den delegerade akten blir otillåtliga.

7.   Det ansvariga utskottet får, i  enlighet med bestämmelserna i den grundläggande rättsakten, för parlamentet lägga fram ett resolutionsförslag varigenom delegeringen av befogenhet återkallas helt eller delvis eller varigenom parlamentet motsätter sig förlängningen genom tyst medgivande av den delegeringen av befogenhet.

I enlighet med artikel 290.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ett beslut om att återkalla delegeringen av befogenhet kräva att en majoritet av parlamentets ledamöter röstar för det.

8.   Talmannen ska informera rådet och kommissionen om de ståndpunkter som antagits i enlighet med denna artikel.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande