Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 3 : ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Член 118 : Препоръки относно външните политики на Съюза

1.   Компетентната комисия може да изготви проект на препоръки до Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с въпроси, попадащи в обхвата на дял V от Договора за Европейския съюз (външната дейност на Съюза), или в случаите, когато международно споразумение, попадащо в обхвата на член 114, не е било отнесено до Парламента или Парламентът не е бил информиран за него в съответствие с член 115.

2.   В неотложни случаи председателят на Парламента може да даде разрешение за провеждането на неотложно заседание на съответната комисия.

3.   В процеса на приемане на проекта на препоръки на етапа на разглеждане в комисия на гласуване се подлага писмен текст.

4.   В неотложните случаи, предвидени в параграф 2 от настоящия член, член 167 не се прилага на етапа на разглеждане в комисия и се допуска внасянето на устни изменения. Членовете на ЕП не могат да възразяват срещу устни изменения, които се подлагат на гласуване в комисия.

5.   Изготвеният от комисията проект на препоръки се включва в дневния ред за следващата месечна сесия. В неотложни случаи, определени като такива от председателя, препоръките могат да бъдат включени в дневния ред на текущата месечна сесия.

6.   Препоръките се считат за приети, освен ако преди началото на месечната сесия политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, представят писмено възражение. Ако бъде внесено такова възражение, проекти на препоръките на комисията се включват в дневния ред на същата месечна сесия. Посочените препоръки са предмет на разисквания и всяко изменение, внесено от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, се подлага на гласуване.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация