Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA III : VNEJŠÍ VZTAHY
KAPITOLA 3 : DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 118 : Doporučení týkající se vnějších politik Unie

1.   Příslušný výbor může vypracovat doporučení Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se věcí podle hlavy​ ​V Smlouvy o Evropské unii (vnější činnost Unie) nebo v případě, že Parlamentu nebyla postoupena mezinárodní dohoda, na kterou se vztahuje článek 114, nebo Parlament nebyl o této dohodě informován podle článku 115.

2.   V naléhavých případech může předseda Parlamentu povolit mimořádnou schůzi dotčeného výboru.

3.   V průběhu postupu přijímání těchto návrhů doporučení ve výboru je nutné předložit k hlasování písemný text.

4.   V naléhavých případech uvedených v odstavci 2 se článek 167 ve výboru nepoužije a jsou přípustné ústní pozměňovací návrhy. Poslanci nemohou vznášet námitky vůči tomu, aby se o ústních pozměňovacích návrzích hlasovalo ve výborech.

5.   Návrhy doporučení vypracované výborem se zařadí na pořad jednání příštího dílčího zasedání. V naléhavých případech, o nichž rozhoduje předseda Parlamentu, mohou být doporučení zařazena na pořad jednání právě probíhajícího dílčího zasedání.

6.   Doporučení jsou považována za přijatá, pokud před začátkem dílčího zasedání nevznesou poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty písemnou námitku. Pokud je předložena námitka, návrh doporučení výboru se zařadí na pořad jednání téhož dílčího zasedání. Tato doporučení jsou předmětem rozpravy a o každém pozměňovacím návrhu předloženém politickou skupinou nebo poslanci dosahujícími přinejmenším nízké prahové hodnoty se hlasuje.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění