Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ III : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 118 : Συστάσεις σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης

1.   Η αρμόδια επιτροπή έχει δικαίωμα να εκπονήσει σχέδια συστάσεων προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με θέματα του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εξωτερική δράση της Ένωσης) ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια διεθνής συμφωνία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 114 δεν έχει παραπεμφθεί στο Κοινοβούλιο ή το Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 115.

2.   Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την επείγουσα συνεδρίαση της ενδιαφερόμενης επιτροπής.

3.   Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης αυτών των σχεδίων συστάσεων σε επίπεδο επιτροπών, είναι απαραίτητο να τεθεί σε ψηφοφορία γραπτό κείμενο.

4.   Στις περιπτώσεις κατεπείγοντος της παραγράφου 2, το άρθρο 167 δεν εφαρμόζεται σε επίπεδο επιτροπών, ενώ γίνονται παραδεκτές προφορικές τροπολογίες. Οι βουλευτές δεν μπορούν να αντιταχθούν στη θέση προφορικών τροπολογιών σε ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπών.

5.   Τα σχέδια συστάσεων που εκπονούνται από την επιτροπή εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση κατεπείγοντος που αποφασίζεται από τον Πρόεδρο, οι συστάσεις μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας περιόδου συνόδου.

6.   Οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες, εκτός εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εκφράσουν την αντίρρησή τους γραπτώς πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου. Όταν υποβάλλεται τέτοια αντίρρηση, τα σχέδια συστάσεων της επιτροπής περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της ίδιας περιόδου συνόδου. Τέτοιες συστάσεις αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και τυχόν τροπολογία που κατατίθεται από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο τίθεται σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου