Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

III SADAĻA : ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
3. NODAĻA : IETEIKUMI PAR SAVIENĪBAS ĀRĒJO DARBĪBU

118. pants : Ieteikumi par Savienības ārpolitiku

1.   Atbildīgā komiteja var izstrādāt ieteikumu projektu Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas (Savienības ārējā darbība) jautājumiem vai gadījumos, kad starptautisks nolīgums, kurš ietilpst 114. panta piemērošanas jomā, nav iesniegts Parlamentam vai Parlaments nav par to informēts saskaņā ar 115. pantu.

2.   Steidzamos gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs var atļaut sasaukt attiecīgās komitejas ārkārtas sanāksmi.

3.   Pieņemot minētos ieteikumu projektu komitejā, balsošanai iesniedz rakstisku tekstu.

4.   Steidzamos gadījumos, kas minēti 2. punktā, komitejas posmā 167. pantu nepiemēro, un šādos gadījumos ir pieņemami mutiski grozījumi. Deputāti nedrīkst iebilst pret mutisku grozījumu iesniegšanu balsošanai komitejā.

5.   Komitejas sagatavoto ieteikumu projektu iekļauj nākamās sesijas darba kārtībā. Ja Parlamenta priekšsēdētājs nolemj, ka jautājums ir steidzams, ieteikumus var iekļaut kārtējās sesijas darba kārtībā.

6.   Ieteikumus uzskata par pieņemtiem, ja vien politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, pirms sesijas sākuma nav iesnieguši rakstisku iebildumu. Ja šāds iebildums ir iesniegts, komitejas ieteikumu projektu iekļauj tās pašas sesijas darba kārtībā. Par šādiem ieteikumiem rīko debates, un balso par ikvienu grozījumu, ko iesniegusi politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums