Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 3 : REKOMMENDATIONER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 118 : Rekommendationer om unionens externa politik

1.   Det ansvariga utskottet får utarbeta förslag till rekommendationer till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ämnen som hör till avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (”Unionens yttre åtgärder”) eller i fall där ett internationellt avtal som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 114 inte har hänvisats till parlamentet eller där parlamentet inte har informerats om detta enligt artikel 115.

2.   I brådskande fall får talmannen ge utskottet tillstånd att hålla ett brådskande sammanträde.

3.   Under förfarandet för antagandet av dessa förslag till rekommendationer i utskottsskedet måste en omröstning om en skriven text förrättas.

4.   I de brådskande fall som avses i punkt 2 ska artikel 167 inte tillämpas i utskottsskedet, och muntliga ändringsförslag ska vara tillåtliga. Ledamöterna får inte motsätta sig att muntliga ändringsförslag går till omröstning i utskottet.

5.   De av utskottet utarbetade förslagen till rekommendationer ska föras upp på föredragningslistan till nästföljande sammanträdesperiod. I brådskande fall, vilka fastställs av talmannen, får rekommendationer föras upp på föredragningslistan till en pågående sammanträdesperiod.

6.   Rekommendationer ska anses vara antagna såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet före sammanträdesperiodens början lämnar in en skriftlig invändning. Om en sådan invändning lämnas in ska utskottets förslag till rekommendationer föras upp på föredragningslistan till den pågående sammanträdesperioden. Dessa rekommendationer ska bli föremål för debatt, och omröstning ska hållas om eventuella ändringsförslag som ingetts av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande