Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA IV : AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS

123 artikla : Pääsy parlamentin tiloihin

1.   Jäsenille, jäsenten avustajille ja kolmansille osapuolille myönnetään kulkuluvat puhemiehistön vahvistamien sääntöjen perusteella. Kyseisissä säännöissä määrätään myös kulkulupien käytöstä ja peruuttamisesta.

2.   Kulkulupia ei myönnetä jäsenen lähipiiriin kuuluville henkilöille, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välistä sopimusta avoimuusrekisteristä.

3.   Avoimuusrekisterissä lueteltujen yhteisöjen ja niiden edustajien, joille on myönnetty pitkäaikainen kulkulupa Euroopan parlamenttiin, on noudatettava

-   sopimuksen liitteenä olevaa rekisteröityneiden hyvää edunvalvontatapaa;

-   sopimuksessa määritettyjä menettelyjä ja muita velvollisuuksia; ja

-   tämän artiklan soveltamista koskevia määräyksiä.

Ellei ole merkittäviä perusteita toimia toisin, pääsihteeri peruuttaa pitkäaikaisen kulkuluvan kvestorien luvalla kokonaan tai väliaikaisesti, kun sen haltija on poistettu avoimuusrekisteristä rekisteröityneiden hyvän edunvalvontatavan rikkomisen vuoksi, kun hän on vakavasti laiminlyönyt tässä kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia tai kun hän on ilman riittäviä perusteita kieltäytynyt noudattamasta virallista kehotusta saapua kuulemiseen tai valiokunnan kokoukseen tai tehdä yhteistyötä tutkintavaliokunnan kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pitkäaikaisten kulkulupien peruuttamista tai väliaikaista peruuttamista koskevien yleisten sääntöjen soveltamista.

4.   Kvestorit voivat määrittää, missä määrin 3 kohdassa tarkoitettua hyvää edunvalvontatapaa sovelletaan henkilöihin, joilla on pitkäaikainen kulkulupa, mutta joihin ei sovelleta mainittua sopimusta.

5.   Puhemiehistö toteuttaa pääsihteerin ehdotuksesta tarvittavat toimet avoimuusrekisterin käyttöönottamiseksi mainitun rekisterin perustamisesta tehdyn sopimuksen määräysten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus