Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 125 : Εκλογή της Επιτροπής

1.   Ο Πρόεδρος καλεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την κατανομή των αρμοδιοτήτων (χαρτοφυλάκια) στο προταθέν Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις πολιτικές του κατευθύνσεις.

2.   Ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, ζητεί από τους υποψηφίους που έχουν προταθεί από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής και το Συμβούλιο για τις διάφορες θέσεις της Επιτροπής να παρουσιασθούν ενώπιον της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής ή οργάνου σύμφωνα με τον πιθανό τομέα της αρμοδιότητάς τους.

3.   Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται από τις επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση, μια ακρόαση μπορεί να διενεργηθεί υπό άλλη μορφή, όταν ορισθείς Επίτροπος έχει αρμοδιότητες που είναι πρωτίστως οριζόντιες, εφόσον συμμετέχουν στην ακρόαση οι αρμόδιες επιτροπές.

Οι ακροάσεις είναι δημόσιες.

4.   Η αντίστοιχη επιτροπή ή οι αντίστοιχες επιτροπές καλούν τον ορισθέντα Επίτροπο να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι ακροάσεις οργανώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι ορισθέντες Επίτροποι να παρέχουν στο Κοινοβούλιο κάθε σημαντική πληροφορία. Οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση των ακροάσεων εκτίθενται σε παράρτημα του Κανονισμού (1).

5.   Ο εκλεγείς Πρόεδρος καλείται να παρουσιάσει το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Καλούνται να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση.

6.   Για την ολοκλήρωση της συζήτησης, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 132 παράγραφοι 3 έως 8.

7.   Το Κοινοβούλιο, μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος, εκλέγει ή απορρίπτει την Επιτροπή με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την επόμενη σύνοδο.

8.   Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στο Συμβούλιο την εκλογή ή την απόρριψη της Επιτροπής.

9.   Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των χαρτοφυλακίων ή αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της, τα μέλη της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή ή οι λοιποί ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να συμμετάσχουν σε ακρόαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

10.   Σε περίπτωση τροποποίησης του χαρτοφυλακίου ή των οικονομικών συμφερόντων Επιτρόπου κατά τη διάρκεια της θητείας του, η υπόθεση υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Εάν διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας Επιτρόπου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να επιλύσει τη σύγκρουση συμφερόντων, το Κοινοβούλιο δύναται να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στον εν λόγω Επίτροπο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και, όπου αρμόζει, να ενεργήσει προκειμένου να στερήσει από τον εν λόγω Επίτροπο το δικαίωμα συνταξιοδότησης ή άλλων παροχών αντί συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Βλέπε παράρτημα VI.
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου