Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
1. FEJEZET : KINEVEZÉSEK

125. cikk : A Bizottság megválasztása

1.   Az Elnök felkéri a Bizottság megválasztott elnökét, hogy tájékoztassa a Parlamentet a feladatköröknek (tárcáknak) a biztosok javasolt testületében – a Bizottság megválasztott elnökének politikai irányvonalaival összhangban – való elosztásáról.

2.   Az Elnök a Bizottság megválasztott elnökével folytatott konzultációt követően felkéri a Bizottság megválasztott elnöke és a Tanács által a különböző biztosi helyekre javasolt jelölteket, hogy a várható feladatkörük alapján illetékes bizottságok vagy szervek előtt jelenjenek meg.

3.   A meghallgatásokat a bizottságok végzik. A meghallgatás kivételes esetben lebonyolítható más formában is, ha a biztosjelöltnek elsősorban horizontális jellegű feladatköre van, feltéve, hogy a meghallgatáson részt vesznek az illetékes bizottságok is.

A meghallgatások nyilvánosak.

4.   A megfelelő bizottság vagy bizottságok felkérik a biztosjelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot és válaszoljon a kérdésekre. A meghallgatást úgy kell megszervezni, hogy a biztosjelöltek minden releváns információt a Parlament elé tárhassanak. A meghallgatások megszervezésével kapcsolatos rendelkezéseket ezen eljárási szabályzat mellékletében (1) kell megállapítani.

5.   A Bizottság megválasztott elnöke meghívást kap, hogy mutassa be a biztosok testületét és programját a Parlament ülésén. Erre az ülésre meghívást kap az Európai Tanács elnöke és a Tanács elnöke. A nyilatkozatot vita követi.

6.   A vita lezárása érdekében egy képviselőcsoport, vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő állásfoglalási indítványt terjeszthet be. A 132. cikk (3)–(8) bekezdését kell alkalmazni.

7.   Az állásfoglalási indítványról történő szavazás után a Parlament a leadott szavazatok többségével, név szerinti szavazással megválasztja vagy elutasítja a Bizottságot. A Parlament a szavazást a következő ülésre halaszthatja.

8.   Az Elnök tájékoztatja a Tanácsot a Bizottság megválasztásáról vagy elutasításáról.

9.   Ha a Bizottság hivatali ideje alatt a feladatkörökben vagy a Bizottság összetételében jelentős változás történik, az érintett biztosokat vagy a biztosjelölteket fel kell hívni, hogy vegyenek részt a (3) és (4) bekezdés szerinti meghallgatáson.

10.   Amennyiben hivatali ideje alatt a biztos feladatkörében vagy pénzügyi érdekeltségeiben változás történik, ezt a helyzetet a Parlamentnek a VII. melléklettel összhangban meg kell vizsgálnia.

Amennyiben valamely biztos hivatali ideje alatt összeférhetetlenséget állapítanak meg, és a Bizottság elnöke nem hajtja végre a Parlament összeférhetetlenség megszüntetését célzó ajánlásait, a Parlament az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás (5) bekezdése szerint kérheti a Bizottság elnökét, hogy vonja meg bizalmát az érintett biztostól, és adott esetben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkének második bekezdése szerint eljárva fossza meg az érintett biztost nyugdíjjogosultságától vagy az ezt helyettesítő egyéb juttatásokhoz való jogosultságától.

(1) Lásd a VII. mellékletet.
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat