Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 125 : Val av kommissionen

1.   Talmannen ska uppmana kommissionens valda ordförande att informera parlamentet om hur de olika ansvarsområdena ska fördelas i det föreslagna kommissionskollegiet i enlighet med den valda ordförandens politiska riktlinjer.

2.   Talmannen ska, efter att ha hört kommissionens valda ordförande, uppmana dem som den valda ordföranden och rådet nominerat till ledamöter av kommissionen att framträda inför de lämpliga utskotten eller organen i enlighet med sina framtida ansvarsområden.

3.   Utfrågningarna ska genomföras av utskotten.

Undantagsvis får en utfrågning genomföras i ett annat format om en nominerad kommissionsledamot har ett ansvarsområde som i första hand är övergripande, förutsatt att de ansvariga utskotten deltar i en sådan utfrågning. Utfrågningarna ska vara offentliga.

4.   Det eller de utskott som är ansvariga på området ska uppmana den nominerade kommissionsledamoten att göra ett uttalande och besvara frågor. Utfrågningarna ska anordnas på sådant sätt att de nominerade kommissionsledamöterna får möjlighet att lämna alla relevanta upplysningar till parlamentet. Bestämmelser om anordnandet av sådana utfrågningar ska fastställas i en bilaga till arbetsordningen (1).

5.   Kommissionens valda ordförande ska uppmanas att presentera kollegiet och dess program vid ett plenarsammanträde, Europeiska rådets ordförande och rådets ordförande ska uppmanas att delta. Programförklaringen ska följas av en debatt.

6.   Som avslutning på debatten får varje politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 132.3–132.8 ska tillämpas.

7.   Efter omröstningen om resolutionsförslaget ska parlamentet genom omröstning med namnupprop välja eller avvisa kommissionen med en majoritet av de avgivna rösterna. Parlamentet får skjuta upp omröstningen till nästföljande sammanträde.

8.   Talmannen ska underrätta rådet om huruvida kommissionen har valts eller avvisats.

9.   Om det sker en avsevärd förändring beträffande ansvarsområden eller en förändring av kommissionens sammansättning under dess mandatperiod ska berörda kommissionsledamöter eller andra nominerade kommissionsledamöter uppmanas att delta i en utfrågning som ska hållas i enlighet med punkterna 3 och 4.

10.   Om det sker en förändring av kommissionsledamotens ansvarsområde eller av en kommissionsledamots ekonomiska intressen under hans eller hennes mandatperiod, ska denna situation granskas av parlamentet i enlighet med bilaga VII.

Skulle en intressekonflikt uppdagas under en kommissionsledamots mandatperiod, och kommissionens ordförande underlåter att genomföra parlamentets rekommendationer för att lösa denna intressekonflikt får parlamentet be kommissionens ordförande att dra tillbaka sitt förtroende för kommissionsledamoten i fråga, i enlighet med  punkt 5 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, och att vid behov vidta åtgärder i syfte att beröva kommissionsledamoten i fråga rätten till pension eller andra förmåner i dess ställe, i enlighet med artikel 245 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(1) Se bilaga VII.
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande