Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 126 : Многогодишно планиране

Веднага след назначаването на новата Комисия Парламентът, Съветът и Комисията съгласно параграф 5 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, обменят мнения и постигат съгласие по общи заключения относно многогодишното планиране.

За тази цел и преди да бъдат проведени преговори със Съвета и с Комисията във връзка с общите заключения относно многогодишното планиране, председателят на Парламента провежда размяна на мнения с Председателския съвет относно основните цели на политиките и приоритетите за новия мандат. Тази размяна на мнения отчита, наред с другото, приоритетите, представени от новоизбрания председател на Комисията, както и отговорите, дадени от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушванията, предвидени в член 125.

Преди да подпише общите заключения, председателят на Парламента се обръща към Председателския съвет за одобрение.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация