Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 127 : Предложение за вот на недоверие на Комисията

1.   Една десета от всички членове на ЕП могат да внесат до председателя на Парламента предложение за вот на недоверие на Комисията. Ако през предходните два месеца е било гласувано предложение за вот на недоверие, ново предложение може да бъде внесено само от най-малко една пета от всички членове на ЕП.

2.   Предложението трябва да съдържа наименованието „предложение за вот на недоверие“ и да посочва основанията за него. То се изпраща на Комисията.

3.   Председателят съобщава на членовете на ЕП, че е постъпило предложение за вот на недоверие веднага след като го получи.

4.   Разискванията по предложението за вот на недоверие се провеждат най-малко 24 часа след обявяването пред членовете на ЕП, че е постъпило такова предложение.

5.   Предложението се гласува поименно, а самото гласуване се провежда най-малко 48 часа след началото на разискванията.

6.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5 разискванията и гласуването се провеждат най-късно по време на месечната сесия след внасяне на предложението.

7.   В съответствие с член 234 от Договора за функционирането на Европейския съюз предложението за вот на недоверие се приема с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от членовете на Парламента. Резултатът от гласуването се съобщава на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация