Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 127 : Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

1.   1/10 af Parlamentets medlemmer kan indgive forslag til Parlamentets formand om mistillidsvotum til Kommissionen. Hvis et forslag til mistillidsvotum har været til afstemning i de foregående to måneder, afvises ethvert nyt forslag herom, som indgives af mindre end 1/5 af Parlamentets medlemmer.

2.   Forslaget skal være forsynet med betegnelsen "Forslag om mistillidsvotum" og angive grundene hertil. Det fremsendes til Kommissionen.

3.   Formanden giver straks efter modtagelsen medlemmerne meddelelse om forslagets indgivelse.

4.   Forhandlingen om mistillidsvotum finder tidligst sted 24 timer efter, at medlemmerne har fået meddelelse om modtagelsen af et forslag om mistillidsvotum.

5.   Afstemningen om forslaget sker ved navneopråb og finder tidligst sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.

6.   Uden at dette berører stk. 4 og 5, finder forhandlingen og afstemningen sted senest under den mødeperiode, der følger efter forslagets indgivelse.

7.   Forslaget om mistillidsvotum er vedtaget i overensstemmelse med artikel 234 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis det opnår 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer. Afstemningsresultatet meddeles formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse