Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 127 : Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

1.   Το ένα δέκατο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να καταθέσει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής. Αν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία σχετικά με πρόταση μομφής κατά τους προηγηθέντες δύο μήνες, πρόταση μομφής που κατατίθεται από αριθμό βουλευτών μικρότερο από το ένα πέμπτο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, είναι απαράδεκτη.

2.   Η πρόταση μομφής φέρει την ένδειξη «πρόταση μομφής» και περιέχει αιτιολόγηση, διαβιβάζεται δε στην Επιτροπή.

3.   Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους βουλευτές την κατάθεση της πρότασης αμέσως μετά την παραλαβή της.

4.   Η συζήτηση σχετικά με τη μομφή πραγματοποιείται 24 ώρες τουλάχιστον μετά την ανακοίνωση στους βουλευτές της κατάθεσης της πρότασης μομφής.

5.   Η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση, 48 ώρες τουλάχιστον μετά την έναρξη της συζήτησης.

6.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, η συζήτηση και η ψηφοφορία πραγματοποιούνται το αργότερο κατά την περίοδο συνόδου που ακολουθεί την κατάθεση της πρότασης μομφής.

7.   Σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση μομφής εγκρίνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων που αποτελεί ταυτόχρονα πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου