Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
1. PEATÜKK : AMETISSENIMETAMISED

Artikkel 127 : Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

1.   Kümnendik parlamendiliikmetest võib esitada presidendile ettepaneku avaldada Euroopa Komisjoni suhtes umbusaldust. Kui umbusaldushääletus on toimunud eelneva kahe kuu jooksul, võib uue umbusalduse avaldamise ettepaneku esitada vähemalt viiendik parlamendiliikmetest.

2.   Ettepanek kannab nime „umbusalduse avaldamise ettepanek“ ja peab olema põhistatud. Ettepanek edastatakse Euroopa Komisjonile.

3.   President teatab parlamendiliikmetele umbusalduse avaldamise ettepaneku esitamisest kohe pärast selle saamist.

4.   Umbusalduse avaldamise arutelu ei või toimuda varem kui 24 tundi pärast seda, kui parlamendiliikmetele teatati umbusalduse avaldamise ettepaneku esitamisest.

5.   Ettepaneku hääletus on nimeline ja see ei või toimuda varem kui 48 tundi pärast arutelu algust.

6.   Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, toimuvad arutelu ja hääletus hiljemalt ettepaneku esitamisele järgneva osaistungjärgu jooksul.

7.   Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 234 võetakse umbusalduse avaldamise ettepanek vastu antud häälte kahekolmandikulise enamusega, mis vastab parlamendiliikmete enamusele. Hääletustulemusest teatatakse nõukogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave