Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 127 : Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

1.   Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii môže predsedovi Parlamentu predložiť jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu. Ak sa v predchádzajúcich dvoch mesiacoch hlasovalo o návrhu na vyslovenie nedôvery, každý nový návrh predložený menej než jednou pätinou všetkých poslancov Parlamentu je neprípustný.

2.   Návrh musí byť označený ako „návrh na vyslovenie nedôvery“ a musí obsahovať odôvodnenie. Návrh sa zašle Komisii.

3.   Predseda Parlamentu oznámi poslancom podanie návrhu na vyslovenie nedôvery ihneď po jeho doručení.

4.   Rozprava o návrhu na vyslovenie nedôvery sa koná najskôr 24 hodín po oznámení doručenia návrhu na vyslovenie nedôvery poslancom.

5.   O návrhu sa hlasuje podľa mien, a to najskôr 48 hodín po začatí rozpravy.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, sa rozprava a hlasovanie konajú najneskôr počas schôdze, ktorá nasleduje po podaní návrhu.

7.   V súlade s článkom 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je návrh na vyslovenie nedôvery prijatý, ak získa dve tretiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu. Výsledok hlasovania sa oznámi predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie