Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 128 : Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз

По предложение на компетентна парламентарна комисия Парламентът определя своя кандидат за член на седемчленния комитет, отговарящ за проверката на годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат в Съда и в Общия съд. Компетентната комисия подбира кандидата, когото желае да предложи, като провежда гласуване, при което е необходимо обикновено мнозинство. За тази цел координаторите на посочената комисия съставят списък с подбрани кандидати.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация