Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 131 : Διορισμοί στα όργανα οικονομικής διακυβέρνησης

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για το διορισμό:

-   του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού·

-   του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών πλήρους απασχόλησης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης·

-   των Προέδρων και των Εκτελεστικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)· και

-   του Διευθύνοντος Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

2.   Κάθε υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

3.   Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προβαίνει σε σύσταση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε πρόταση διορισμού.

4.   Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης διορισμού, εκτός εάν το Κοινοβούλιο, μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, αποφασίσει διαφορετικά. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει χωριστά για κάθε διορισμό με μυστική ψηφοφορία.

5.   Εάν το Κοινοβούλιο λάβει αρνητική απόφαση σχετικά με πρόταση διορισμού, ο Πρόεδρος ζητεί την απόσυρσή της και την υποβολή νέας πρότασης στο Κοινοβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου