Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 1 : CEAPACHÁIN

Riail 131 : Ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch

1.   Beidh feidhm ag an Riail seo maidir le ceapadh na ndaoine seo a leanas:

-   Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an tSásra Maoirseachta Aonair;

-   Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus comhaltaí lánaimseartha Bhord Réitigh Aonair an tSásra Réitigh Aonair;

-   Cathaoirligh agus Stiúrthóirí Feidhmiúcháin an Údaráis Maoirseachta Eorpaigh (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach, an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); agus

-   Stiúrthóir Bainistíochta agus Leas-Stiúrthóir Bainistíochta an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha.

2.   Iarrfar ar gach iarrthóir ráiteas a dhéanamh os comhair an choiste fhreagraigh agus ceisteanna a chuireann a chomhaltaí a fhreagairt.

3.   Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint maidir le gach togra le haghaidh ceapacháin.

4.   Déanfar an vótáil laistigh de dhá mhí ón tráth a fhaightear an t-ainmniúchán mura rud é go gcinnfidh an Pharlaimint a mhalairt, ar iarraidh ón gcoiste freagrach, ó ghrúpa polaitiúil nó ó Fheisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad. Déanfaidh an coiste vótáil ar leithligh, le ballóid rúnda, ar gach ainmniúchán.

5.   Más tuairim neamhfhabhrach í an tuairim a ghlacann an Pharlaimint ar ainmniúchán ar leith, iarrfaidh an tUachtarán go ndéanfaí an t-ainmniúchán a tharraingt siar agus go ndéanfaí ainmniúchán nua a chur faoi bhráid na Parlaiminte.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil