Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 131 : Vymenovanie do orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí

1.   Tento článok sa vzťahuje na vymenovanie:

-   predsedu a podpredsedu dozornej rady jednotného mechanizmu dohľadu;

-   predsedu, podpredsedu a stálych členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií;

-   predsedov a výkonných riaditeľov európskych orgánov dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a

-   generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície.

2.   Každý kandidát sa vyzve, aby vystúpil v príslušnom výbore s vyhlásením a odpovedal na otázky jeho členov.

3.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie ku každému návrhu na vymenovanie.

4.   Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu na vymenovanie, pokiaľ Parlament nerozhodne inak na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

5.   Ak Parlament prijme zamietavé rozhodnutie o návrhu na vymenovanie, predseda Parlamentu požiada o jeho stiahnutie a o predloženie nového návrhu Parlamentu.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie