Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 6 : SAMRÅD MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 145 : Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

1.   När det föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska höras ska talmannen inleda förfarandet genom vilket kommittén hörs och underrätta parlamentet om detta.

2.   Ett utskott får begära att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hörs i allmänna eller särskilda frågor.

Utskottet ska i sin begäran ange den tidsfrist inom vilken Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska yttra sig.

En begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska tillkännages för parlamentet vid dess nästföljande plenarsammanträde och ska anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begär att den ska gå till omröstning.

3.   Yttranden från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska hänvisas till det ansvariga utskottet.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande