Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 8 : SØGSMÅL VED DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Artikel 149 : Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

1.   Inden udløbet af de søgsmålsfrister, der gælder for Den Europæiske Unions institutioner og fysiske og juridiske personer i henhold til traktaterne og statutten for Den Europæiske Unions Domstol, gennemgår Parlamentet EU-lovgivningen og dens gennemførelse med henblik på at sikre, at traktaterne, navnlig for så vidt angår Parlamentets rettigheder, er blevet fuldt ud respekteret.

2.   Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, aflægger, om nødvendigt mundtligt, beretning til Parlamentet, hvis det mener, at der foreligger en overtrædelse af EU-retten. Hvor det er relevant, kan det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, høre det udvalg, der er kompetent for det pågældende sagsområde.

3.   Formanden indleder søgsmål på Parlamentets vegne i overensstemmelse med henstillingen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.

Formanden kan ved den efterfølgende mødeperiodes begyndelse anmode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes. Hvis Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer beslutter, at søgsmålet ikke skal opretholdes, hæver formanden søgsmålet.

Indleder formanden søgsmål i modstrid med henstillingen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, anmoder formanden ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes.

4.   Formanden fremsætter bemærkninger eller indtræder i retssager på Parlamentets vegne efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.

Påtænker formanden at afvige fra henstillingen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, underretter han eller hun udvalget herom og forelægger spørgsmålet for Formandskonferencen med angivelse af begrundelsen herfor.

Finder Formandskonferencen, at Parlamentet undtagelsesvis ikke bør fremsætte bemærkninger eller indtræde i sager ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende gyldigheden af en retsakt vedtaget af Parlamentet, forelægges spørgsmålet straks for Parlamentet.

Ingen af forretningsordenens bestemmelser stiller sig hindrende i vejen for, at det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, vedtager passende procedurer for at sikre, at udvalgets henstilling videresendes i tide i tilfælde af uopsættelighed.

Er det nødvendigt at træffe afgørelse, om Parlamentet bør udøve sine rettigheder ved Den Europæiske Unions Domstol, og er den omhandlede retsakt ikke omfattet af artikel 149, finder den i nærværende artikel nævnte procedure tilsvarende anvendelse.

5.   I tilfælde af uopsættelighed kan formanden, om muligt efter at have hørt formanden og ordføreren for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, træffe foreløbige foranstaltninger, hvis dette er påkrævet for at overholde de relevante tidsfrister. I så fald iværksættes proceduren i stk. 3 eller 4, alt efter hvad der finder anvendelse, så hurtigt som muligt.

6.   Udvalget, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, udarbejder de principper, det vil bruge ved anvendelsen af denne artikel.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse