Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 149 : Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Το Κοινοβούλιο εξετάζει εντός των προθεσμιών που τάσσουν οι Συνθήκες και ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση προσφυγής των οργάνων της Ένωσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, τη νομοθεσία της Ένωσης και την εφαρμογή της, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου.

2.   Όταν έχει υπόνοιες ότι παραβιάζεται το δίκαιο της Ένωσης, η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή υποβάλλει, εν ανάγκη προφορικώς, έκθεση στο Κοινοβούλιο. Εφόσον αρμόζει, η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή μπορεί να ακούσει τις απόψεις της αρμόδιας για το θέμα επιτροπής.

3.   Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με σύσταση της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής.

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση του Κοινοβουλίου, στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν το Κοινοβούλιο απορρίψει κατά πλειοψηφία την προσφυγή, ο Πρόεδρος την αποσύρει.

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση του Κοινοβουλίου, στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά με την επικύρωση της προσφυγής.

4.   Ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή, υποβάλλει παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου.

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την επιτροπή και παραπέμπει το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων, εκθέτοντας τους λόγους του.

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι, κατ’ εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε να παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου, το θέμα παραπέμπεται χωρίς καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο.

Ο Κανονισμός ουδόλως εμποδίζει την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα διαδικαστικά μέτρα για την έγκαιρη διαβίβαση της σύστασής της σε επείγουσες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική πράξη δεν καλύπτεται από το άρθρο 149, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

5.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, εφόσον είναι δυνατόν, να ενεργήσει προληπτικά προκειμένου να συμμορφωθεί με τις οικείες προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που προβλέπεται ως εφαρμοστέα στην παράγραφο 3 ή 4 εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν.

6.   Η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή ορίζει τις αρχές που πρόκειται να ακολουθήσει κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου