Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
8. PEATÜKK : HAGI ESITAMINE EUROOPA LIIDU KOHTULE

Artikkel 149 : Menetlus Euroopa Liidu Kohtus

1.   Parlament kontrollib liidu õigusakte ja nende rakendamist tähtaja jooksul, mis on aluslepingutes ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas liidu institutsioonidele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele hagi esitamiseks ette nähtud, et veenduda, kas aluslepingute sätteid ja eriti parlamendi õigusi käsitlevaid sätteid on täielikult järgitud.

2.   Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on seisukohal, et liidu õigust on rikutud, annab ta selle kohta parlamendile aru, vajaduse korral suuliselt. Kui see on asjakohane, võib õigusasjade eest vastutav komisjon kuulata ära valdkonna eest vastutava komisjoni seisukoha.

3.   President esitab õigusasjade eest vastutava komisjoni soovituse alusel parlamendi nimel Euroopa Liidu Kohtule hagi.

President võib paluda järgmise osaistungjärgu alguses parlamendil otsustada, kas hagemist jätkata. Kui parlament hääletab antud häälte enamusega hagi vastu, võtab president hagi tagasi.

Kui president esitab kohtule hagi õigusasjade eest vastutava komisjoni soovituse vastaselt, palub ta järgmise osaistungjärgu alguses parlamendil otsustada, kas hagemist jätkata.

4.   President esitab parlamendi nimel kohtuasjade kohta tähelepanekuid või sekkub menetlusse pärast konsulteerimist õigusasjade eest vastutava komisjoniga.

Kui president kavatseb vastutava komisjoni soovitusest kõrvale kalduda, teavitab ta sellest õigusasjade eest vastutavat komisjoni ja edastab küsimuse esimeeste konverentsile, märkides ära oma otsuse põhjused.

Kui esimeeste konverents on seisukohal, et Euroopa Liidu Kohtu menetluses olevas kohtuasjas, mis käsitleb parlamendi õigusakti kehtivust, ei ole parlamendil erandkorras vaja tähelepanekuid esitada või menetlusse sekkuda, esitatakse küsimus viivitamatult parlamendile.

Kodukord ei takista õigusasjade eest vastutaval komisjonil otsustada asjakohase menetluse üle, et edastada kiireloomulistel juhtudel oma soovitus õigeaegselt.

Kui otsus tuleb teha selle kohta, kas parlament peaks kasutama oma õigusi Euroopa Liidu Kohtu ees ja kõnealune akt ei kuulu artikli 149 kohaldamisalasse, rakendatakse kõnealuses artiklis ette nähtud menetlust vajalike muudatustega.

5.   Kiireloomulistel juhtudel võib president – võimaluse korral eelnevalt konsulteerides õigusasjade eest vastutava komisjoni esimehe ja raportööriga – võtta kasutusele ennetavad meetmed, et tähtaegadest kinni pidada. Sellisel juhul rakendatakse võimalikult kiiresti vastavalt lõigetes 3 või 4 sätestatud menetlust.

6.   Õigusasjade eest vastutav komisjon määrab kindlaks põhimõtted, millest ta käesoleva artikli kohaldamisel lähtub.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave