Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
8. NODAĻA : PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

149. pants : Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā

1.   Termiņos, kas noteikti Līgumos un Eiropas Savienības Tiesas Statūtos attiecībā uz Eiropas Savienības iestādēm vai fizisku vai juridisku personu prasības iesniegšanu Eiropas Savienības Tiesā, Parlaments izskata Eiropas Savienības tiesību aktus un to īstenošanu, lai pārliecinātos, ka Līgumus, it īpaši attiecībā uz Parlamenta tiesībām, pilnībā ievēro.

2.   Par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja sniedz Parlamentam ziņojumu, ja nepieciešams — mutiski, ja tā uzskata, ka ir pārkāpti Savienības tiesību akti. Vajadzības gadījumā par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja var uzklausīt par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas viedokli.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs Parlamenta vārdā iesniedz prasību Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar ieteikumu, ko sniegusi par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja.

Nākamās sesijas sākumā viņš var ierosināt, lai Parlaments pieņem lēmumu par prasības uzturēšanu. Ja Parlaments ar nodoto balsu vairākumu nobalso pret prasības uzturēšanu, Parlamenta priekšsēdētājs to atsauc.

Ja Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz prasību pretēji par juridiskajiem jautājumiem atbildīgās komitejas ieteikumam, nākamās sesijas sākumā viņš prasa, lai Parlaments pieņem lēmumu par prasības uzturēšanu.

4.   Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar komiteju, kas atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, Parlamenta vārdā iesniedz apsvērumus vai iestājas lietā.

Ja Parlamenta priekšsēdētājs paredz nepievienoties par juridiskajiem jautājumiem atbildīgās komitejas ieteikumam, viņš par to attiecīgi informē atbildīgo komiteju un nodod jautājumu izskatīšanai Priekšsēdētāju konferencē, minot šādas nepievienošanās iemeslus.

Ja Priekšsēdētāju konference uzskata, ka Parlamentam izņēmuma kārtā nav jāiesniedz apsvērumi vai jāiestājas lietā, ko izskata Eiropas Savienības Tiesa, un kas attiecas uz Parlamenta pieņemtā tiesību akta spēkā esamību, jautājumu nekavējoties nodod izskatīšanai Parlamentam.

Reglaments neliedz par juridiskajiem jautājumiem atbildīgajai komitejai lemt par atbilstīgiem procesuālajiem pasākumiem, lai steidzamos gadījumos tās ieteikums tiktu iesniegts laicīgi.

Ja ir vajadzīgs pieņemt lēmumu par to, vai Parlamentam būtu jāizmanto savas tiesības Eiropas Savienības Tiesā un uz attiecīgo tiesību aktu neattiecas Reglamenta 149. pants, pēc analoģijas piemēro šajā pantā paredzēto procedūru.

5.   Steidzamos gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs, ja iespējams, pēc apspriešanās ar tās komitejas priekšsēdētāju un referentu, kura ir atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, var veikt piesardzības pasākumus, lai ievērotu attiecīgos termiņus. Šādos gadījumos cik vien iespējams drīz īsteno 3. un 4. punktā paredzētās procedūras.

6.   Par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja nosaka principus, ko tā izmantos šā panta piemērošanā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums