Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI SADAĻA : ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM

150. pants : Informācijas apmaiņa, saziņa un savstarpēja nodrošināšana

1.   Parlaments regulāri informē dalībvalstu parlamentus par savu darbību.

2.   Par to, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru parlamentu sadarbību ES, ievērojot Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. pantu, vienojas atbilstīgi Priekšsēdētāju konferences piešķirtajām pilnvarām un pēc apspriešanās ar Komiteju priekšsēdētāju konferenci.

Parlaments jebkādu vienošanos par šādiem jautājumiem apstiprina saskaņā ar 148. pantā izklāstīto procedūru.

3.   Komiteja var tieši iesaistīties dialogā ar dalībvalstu parlamentiem komiteju līmenī, ievērojot minētajam mērķim paredzēto budžeta apropriāciju noteikto apjomu. Tas var ietvert atbilstošus pirmslikumdošanas un pēclikumdošanas sadarbības veidus.

4.   Visus dokumentus attiecībā uz likumdošanas procedūru Savienības līmenī, ko dalībvalsts parlaments ir oficiāli nosūtījis Eiropas Parlamentam, nodod par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai.

5.   Priekšsēdētāju konference var pilnvarot Parlamenta priekšsēdētāju, lai viņš uz savstarpēja izdevīguma pamatiem nodrošina dalībvalstu parlamentiem palīdzību, kā arī ierosina jebkurus citus pasākumus, kas veicinātu saziņu ar minētajiem dalībvalstu parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums