Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VI : ОТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ

Член 151 : Конференция на парламентарните комисии по европейските въпроси (КОСАК)

1.   По предложение на председателя Председателският съвет определя членовете и може да възлага мандат на делегацията на Парламента в КОСАК. Делегацията се ръководи от заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за отношенията с националните парламенти, и от председателя на комисията, компетентна по конституционните въпроси.

2.   Останалите членове на делегацията се избират в зависимост от обсъжданите теми на заседанието на КОСАК и включват, доколкото е възможно, представители на комисиите, компетентни по тези въпроси.

3.   При избора на членовете на делегацията надлежно се взема предвид общият политически баланс в рамките на Парламента.

4.   След всяко заседание на КОСАК делегацията представя доклад на Председателския съвет.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация