Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
4. NODAĻA : PASĀKUMI DEPUTĀTIEM PIEMĒROJAMO RĪCĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

175. pants : Tūlītēji pasākumi

1.   Parlamenta priekšsēdētājs aizrāda ikvienam deputātam, kurš pārkāpj 10. panta 3. vai 4. punktā noteiktās izturēšanās normas.

2.   Atkārtotos pārkāpuma gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs deputātam otro reizi izsaka aizrādījumu, kuru ieraksta protokolā.

3.   Ja pārkāpums turpinās vai pēc vēl viena pārkāpuma Parlamenta priekšsēdētājs var traucētājam liegt vārdu un viņu izraidīt no zāles uz visu atlikušo sēdes laiku. Īpaši nopietnos gadījumos Parlamenta priekšsēdētājs var arī izraidīt attiecīgo deputātu no zāles uz visu atlikušo sēdes laiku nekavējoties un bez otrreizēja aizrādījuma. Ģenerālsekretārs ar sēžu zāles tehnisko darbinieku un vajadzības gadījumā ar Parlamenta drošības dienesta palīdzību nekavējoties nodrošina šāda disciplinārā soda piemērošanu.

4.   Ja sēdes laikā notiek nekārtības, kuras traucē plenārsēdes norisi, Parlamenta priekšsēdētājs, lai nodibinātu kārtību, uz noteiktu laiku pārtrauc sēdi vai to slēdz. Ja Parlamenta priekšsēdētāja teiktajā neieklausās, viņš atstāj savu vietu, un tas nozīmē, ka sēde ir pārtraukta. Sēdes darbu atsāk pēc Parlamenta priekšsēdētāja uzaicinājuma.

5.   Parlamenta priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu pārtraukt sēdes tiešraidi, ja deputāts pārkāpj 10. panta 3. vai 4. punktu.

6.   Parlamenta priekšsēdētājs var izdot rīkojumu dzēst no Parlamenta sēžu audiovizuālajiem ierakstiem tās deputāta runas daļas, kuras ir 10. panta 3. vai 4. punkta pārkāpums.

Minētais rīkojums stājas spēkā nekavējoties. Tomēr šādu rīkojumu  apstiprina Prezidijs ne vēlāk kā četru  nedēļu  laikā  pēc  tā  pieņemšanas  vai,  ja  Prezidijam  šajā  periodā  nav  sanāksmju,  savā nākamajā sanāksmē.

7.   Pilnvaras, kas noteiktas no 1. līdz 6. punktam, pēc analoģijas piešķir struktūrvienību, komiteju un delegāciju sanāksmju vadītājiem atbilstīgi Reglamentam.

8.   Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā deputātu rīcības noteikumu neievērošanas gadījuma nopietnību, sēdes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā sesijā vai nākamajā attiecīgās struktūrvienības, komitejas vai delegācijas sanāksmē var prasīt Parlamenta priekšsēdētājam piemērot 176. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums