Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 180 : Внасяне и представяне на изменения (1)

1.   Изменения могат да се внасят за разглеждане от Парламента само от компетентната комисия, от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг. Публикуват се имената на всички съвносители.

Измененията се внасят в писмена форма и се подписват от техните автори.

Измененията на предложения за правнообвързващи актове могат да бъдат придружени от кратка обосновка. Отговорност за обосновката носи нейният автор и тя не се поставя на гласуване.

2.   При спазване на ограниченията, посочени в член 181, дадено изменение може да има за цел промяна на която и да е част от текста. То може да има за цел заличаване, добавяне или замяна на думи или цифри.

По смисъла на настоящия член и на член 181 думата „текст“ означава цялото предложение за резолюция/целия проект на законодателна резолюция, цялото предложение за решение или цялото предложение за правнообвързващ акт.

3.   Председателят определя срок за внасянето на изменения.

4.   Измененията могат да бъдат представени в хода на разискванията от техния автор или от всеки друг член на ЕП, упълномощен от него да го замества.

5.   Когато дадено изменение бъде оттеглено от неговия автор, то отпада, освен ако не бъде незабавно поето от друг член на ЕП.

6.   Измененията се поставят на гласуване само след като са били предоставени на разположение на всички официални езици, освен ако Парламентът реши друго. Такова решение не може да бъде взето, ако срещу него възразят най-малко 40 членове на ЕП. Парламентът се въздържа от вземане на решения, които биха довели до неприемливо поставяне в неравностойно положение на членове на ЕП, използващи определен език.

Ако присъстващите членове на ЕП са по-малко от 100, Парламентът не може да реши друго, ако срещу него възразят поне една десета от присъстващите членове на ЕП.

По предложение на председателя всяко устно изменение или друго устно предложение за промяна се счита за изменение, което не е било предоставено на разположение на всички официални езици. Ако председателят прецени, че то е допустимо съгласно член 181, параграф 2 и срещу него няма възражение съгласно член 180, параграф 6, то се подлага на гласуване по установения ред.

В рамките на комисиите броят на гласовете, необходими, за да се възрази срещу подлагането на гласуване на такова устно изменение или устно предложение за промяна се определя въз основа на член 219, пропорционално на изискуемия в пленарно заседание, като при необходимост се закръглява към по-голямото цяло число.

(1) Член 180 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация