Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 180 : Předkládání a přednášení pozměňovacích návrhů (1)

1.   Pozměňovací návrhy k projednání v plénu může předložit příslušný výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty. Jména všech signatářů se zveřejní.

Pozměňovací návrhy se předkládají písemně a musí být podepsány autory.

Pozměňovací návrhy k návrhům právně závazných aktů mohou být doprovázeny stručným odůvodněním. Za tato odůvodnění je odpovědný autor a nehlasuje se o něm.

2.   S výhradou omezení stanovených v článku 181 se může pozměňovací návrh týkat kterékoli části textu. Cílem pozměňovacího návrhu může být zrušení, doplnění nebo nahrazení slov či číslic.

„Textem“ se v tomto článku a článku 181 rozumí celý návrh usnesení/návrh legislativního usnesení, návrh rozhodnutí nebo návrh právně závazného aktu.

3.   Předseda stanoví lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů.

4.   Pozměňovací návrh může přednést během rozpravy jeho autor nebo jiný poslanec, kterého určil autor jako svého zástupce.

5.   Vezme-li pozměňovací návrh jeho autor zpět, nebere se v potaz, pokud jej ihned nepřevezme jiný poslanec.

6.   O pozměňovacích návrzích se hlasuje až poté, co jsou dány k dispozici ve všech úředních jazycích, pokud Parlament nerozhodne jinak. Parlament nemůže rozhodnout jinak, pokud je proti nejméně 40 poslanců. Parlament neučiní rozhodnutí, která by poslance používající určité jazyky nepřijatelně znevýhodňovala.

Pokud je přítomno méně než 100 poslanců, nemůže Parlament rozhodnout jinak, jestliže má nejméně desetina přítomných poslanců vznese námitku.

Na návrh předsedy se ústní pozměňovací návrhy nebo všechny jiné ústní změny považují za pozměňovací návrhy, které nebyly dány k dispozici ve všech úředních jazycích. Pokud předseda rozhodne o jejich přijatelnosti na základě čl. 181 odst. 2 a není-li vznesena námitka podle čl. 180 odst. 6, hlasuje se o nich podle stanoveného pořadí hlasování.

Počet hlasů ve výboru potřebných ke vznesení námitky vůči tomu, aby se o takových pozměňovacích návrzích nebo změnách hlasovalo, se stanoví na základě článku 219, a to úměrně k počtu stanovenému pro plenární zasedání a v případě potřeby se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo.

(1) Článek 180 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění