Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 180 : Κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών (1)

1.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες για εξέταση στην Ολομέλεια. Δημοσιεύονται τα ονόματα όλων των συνυπογραφόντων.

Οι τροπολογίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να υπογράφονται από τους συντάκτες τους.

Οι τροπολογίες σε προτάσεις για νομικά δεσμευτικές πράξεις μπορούν να συνοδεύονται από σύντομες αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του συντάκτη τους και δεν αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας.

2.   Με την επιφύλαξη των περιορισμών που θεσπίζει το άρθρο 181, μία τροπολογία μπορεί να αποσκοπεί στην τροποποίηση οιουδήποτε μέρους ενός κειμένου ή στη διαγραφή, προσθήκη ή αντικατάσταση λέξεων ή αριθμών.

Στο άρθρο αυτό, καθώς και στο άρθρο 181, ο όρος «κείμενο» σημαίνει το σύνολο μιας πρότασης ψηφίσματος/σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, πρότασης απόφασης ή πρότασης νομικά δεσμευτικής πράξης.

3.   Ο Πρόεδρος καθορίζει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών.

4.   Κάθε τροπολογία μπορεί να υποστηριχθεί κατά τη συζήτηση από το συντάκτη της ή από κάθε άλλο βουλευτή που ο συντάκτης ορίζει ως αντικαταστάτη.

5.   Εφόσον τροπολογία αποσυρθεί από το συντάκτη της, καθίσταται άκυρη, εκτός αν την αναδεχθεί αμέσως άλλος βουλευτής.

6.   Οι τροπολογίες μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία μόνον αν έχουν καταστεί διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει άλλως. Η απόφαση αυτή δεν είναι δυνατό να ληφθεί εάν 40 τουλάχιστον βουλευτές εκφράσουν την αντίθεσή τους. Το Κοινοβούλιο αποφεύγει τη λήψη αποφάσεων οι οποίες θα έθεταν βουλευτές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένη γλώσσα σε μη αποδεκτή μειονεκτική θέση.

Όταν είναι παρόντες λιγότεροι από 100 βουλευτές, το Κοινοβούλιο δεν δύναται να αποφασίσει άλλως, εφόσον αντιτίθεται τουλάχιστον το ένα δέκατο των παρόντων μελών.

Μετά από πρόταση του Προέδρου, προφορική τροπολογία ή οποιαδήποτε άλλη προφορική τροποποίηση εξομοιώνεται με τροπολογία η οποία δεν έχει καταστεί διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εάν ο Πρόεδρος την κρίνει παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 2 και εάν δεν εκφρασθεί αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 180 παράγραφος 6, τίθεται σε ψηφοφορία με βάση την καθορισμένη σειρά ψηφοφορίας.

Σε επιτροπή, ο αριθμός των ψήφων που απαιτούνται για την διατύπωση αντίρρησης σε παρόμοια τροπολογία ή τροποποίηση καθορίζεται, με βάση το άρθρο 219 κατ’ αναλογίαν των διατάξεων που εφαρμόζονται στην Ολομέλεια, με στρογγυλοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

(1) Το άρθρο 180 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου