Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 180. : Podnošenje i obrazlaganje amandmana (1)

1.   Nadležni odbor, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti amandmane na razmatranje u Parlamentu. Objavljuju se imena svih supotpisnika.

Amandmani se podnose u pisanom obliku i uz potpise podnositelja.

Amandmani na prijedloge pravno obvezujućih akata mogu biti popraćeni kratkim obrazloženjem. Za ta obrazloženja odgovoran je podnositelj i o njima se ne glasuje.

2.   Podložno ograničenjima utvrđenima člankom 181. amandmanom se može tražiti izmjena bilo kojeg dijela teksta. Može se odnositi na brisanje, dodavanje ili zamjenjivanje riječi ili brojki.

U ovom članku i članku 181. riječ „tekst” odnosi se na cijeli prijedlog rezolucije/nacrta zakonodavne rezolucije, prijedlog odluke ili prijedlog pravno obvezujućeg akta.

3.   Predsjednik određuje rok za podnošenje amandmana.

4.   Tijekom rasprave amandman može obrazložiti njegov podnositelj ili bilo koji drugi zastupnik kojeg podnositelj imenuje za svojeg zamjenika.

5.   Amandman se ne razmatra ako ga podnositelj povuče osim ako ga odmah ne preuzme drugi zastupnik.

6.   O amandmanima se glasuje tek nakon što ih se stavi na raspolaganje na svim službenim jezicima osim ako Parlament ne odluči drukčije. Parlament ne može odlučiti drukčije ako se najmanje 40 zastupnika tome protivi. Parlament izbjegava donositi odluke kojima se u neprihvatljivoj mjeri zastupnici koji govore određeni jezik stavljaju u nepovoljan položaj..

Kad je nazočno manje od 100 zastupnika, Parlament ne može odlučiti drukčije ako najmanje jedna desetina nazočnih zastupnika uloži prigovor.

Na prijedlog predsjednika, s usmenim amandmanom ili bilo kojom drugom usmenom izmjenom postupa se kao s amandmanom koji nije dostupan na svim službenim jezicima. Ako predsjednik na temelju članka 181. stavka 2. smatra da je dopušten, te ako prigovor ne bude uložen u skladu s člankom 180. stavkom 6., stavlja se na glasovanje u skladu s utvrđenim redoslijedom glasovanja.

Broj glasova potrebnih da se u odboru uloži prigovor na glasovanje o takvom amandmanu ili takvoj izmjeni utvrđuje se na temelju članka 219., razmjerno broju glasova potrebnih na plenarnoj sjednici koji se, prema potrebi, zaokružuje na sljedeći puni broj.

(1) Članak 180. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 219.).
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena