Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

180. cikk : Módosítások előterjesztése és ismertetése (1)

1.   Az illetékes bizottság, bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő terjeszthet elő módosításokat a plenáris ülés elé megfontolásra. A társaláírók nevét közzé kell tenni.

A módosításokat írásban, a megfogalmazók aláírásával kell benyújtani.

A kötelező erejű jogi aktusokra vonatkozó javaslatok módosításait rövid indokolás követheti. Az ilyen indokolásért a megfogalmazó felelős, és nem szavaznak róla.

2.   A 181. cikkben megállapított korlátozásokra is figyelemmel a módosítások a szöveg bármely részének megváltoztatására, szavak vagy számok törlésére, beillesztésére, illetve cseréjére irányulhatnak.

E cikkben és a 181. cikkben a „szöveg” kifejezés az állásfoglalási indítványnak, a jogalkotási állásfoglalás-tervezetnek, a határozati javaslatnak vagy a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslatnak az egészét jelenti.

3.   Az Elnök határidőt állapít meg a módosítások előterjesztésére.

4.   A módosításokat a vita során a megfogalmazó vagy az általa helyettesként kijelölt képviselő ismertetheti.

5.   Ha a módosítást megfogalmazója visszavonja, az tárgytalanná válik, kivéve, ha egy másik képviselő azonnal átveszi.

6.   A Parlament eltérő határozatának hiányában a módosításokat kizárólag valamennyi hivatalos nyelven történő rendelkezésre bocsátásukat követően bocsátják szavazásra. A Parlament nem hozhat ettől eltérő határozatot, ha ez ellen legalább 40 képviselő kifogást emel. A Parlament kerüli az olyan határozatokat, amelyek ahhoz vezetnének, hogy egy adott nyelvet használó képviselők elfogadhatatlan hátrányt szenvednek.

Ha száznál kevesebb képviselő van jelen, a Parlament nem hozhat az első albekezdés szerinti eltérő határozatot, ha ez ellen legalább a jelen lévő képviselők egytizede kifogást emel.

Az Elnök javaslatára a szóbeli módosítást vagy egyéb szóbeli változtatást ugyanúgy kell kezelni, mint az olyan módosítást, amelyet nem bocsátottak rendelkezésre valamennyi hivatalos nyelven. Amennyiben az Elnök a 181. cikk (2) bekezdése alapján a szóbeli módosítást vagy egyéb szóbeli változtatást elfogadhatónak ítéli, és amennyiben nem emelnek kifogást a 180. cikk (6) bekezdése alapján, azt a meghatározott szavazási sorrenddel összhangban kell szavazásra bocsátani.

A bizottságban az ilyen módosítás vagy változtatás kifogásolásához szükséges szavazatok számát a 219. cikk alapján kell meghatározni a plenáris ülésen irányadó szavazatszámmal arányosan, adott esetben a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve.

(1) A 180. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat