Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

180. pants : Grozījumu iesniegšana un to izklāsts (1)

1.   Grozījumus izskatīšanai plenārsēdē var iesniegt atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. Visu parakstītāju vārdus publisko.

Grozījumus iesniedz rakstiski, un tos paraksta grozījumu iesniedzēji.

Ja iesniedz grozījumus juridiski saistošu aktu priekšlikumiem, tiem var pievienot īsus pamatojumus. Iesniedzējs ir atbildīgs par pamatojumiem, un tos nevirza balsošanai.

2.   Ievērojot 181. pantā noteiktos ierobežojumus, grozījuma mērķis var būt kādas teksta daļas grozīšana. Ar to var arī svītrot, pievienot vai aizstāt vārdus un skaitļus.

Šajā pantā un 181. pantā vārds “teksts” nozīmē rezolūcijas priekšlikumu, normatīvas rezolūcijas projektu, lēmuma priekšlikumu vai juridiski saistoša akta priekšlikumu kopumā.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs nosaka grozījumu iesniegšanas termiņus.

4.   Debašu laikā grozījumu iesniedzējs vai ikviens cits deputāts, kuru grozījumu iesniedzējs iecēlis par savu aizstājēju, var iepazīstināt ar grozījumiem.

5.   Ja grozījumu iesniedzējs grozījumu atsauc, to paziņo par spēkā neesošu, izņemot gadījumus, kad to uzreiz pārņem kāds cits deputāts.

6.   Ja vien Parlaments nav nolēmis citādi, grozījumus izvirza balsošanai tikai tad, kad tie ir darīti pieejami visās oficiālajās valodās. Šādu lēmumu nedrīkst pieņemt, ja vismaz 40 deputāti pret to iebilst. Parlaments izvairās no lēmumiem, kuru rezultātā deputātiem, kas lieto kādu konkrētu valodu, radītu nepieņemamus nelabvēlīgus apstākļus.

Kad sēdē piedalās mazāk nekā 100 deputātu, Parlaments nevar pieņemt lēmumu, ja vismaz desmitā daļa klātesošo deputātu pret to iebilst.

Pēc Parlamenta priekšsēdētāja priekšlikuma mutisku grozījumu vai jebkādas citas mutiskas izmaiņas pielīdzina grozījumam, kurš nav darīts pieejams visās oficiālajās valodās. Ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata to par pieņemamu, pamatojoties uz 181. panta 2. punktu, un ja nav izteikti iebildumi saskaņā ar 180. panta 6. punktu, to nodod balsošanai atbilstīgi izveidotajai balsošanas secībai.

Komitejā balsu skaitu, kāds nepieciešams, lai iebilstu pret šādu grozījumu vai šādu izmaiņu, nosaka, pamatojoties uz 219. pantu, proporcionāli plenārsēdei noteiktajam balsu skaitam, vajadzības gadījumā noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim.

(1) 180. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 219. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums